EXAMENPROGRAMMA BEHALEN WITTE GORDEL 1 STREEP (9de kyu)

KIHON

1. Oi tsuki jo (zkd)
2. Oi tsuki ch (zkd)
3. Age uke jo (zkd)
4. Soto uke ch (zkd)
5. Uchi ude uke ch (zkd)
6. Shuto uke ch (kkd)
7. Mae geri jo (zkd)
8. Mae geri ch (zkd)
9. Yoko geri keage jo (kbd)
10.Yoko geri kekomi ch (kbd)

KUMITE

Oi tsuki jo – Age uke
Oi tsuki ch – Soto uke
kime waza: Gyaku tsuki ch

KATA

Taikyoku Shodan

WACHTTIJD

2 maand na 1ste training