EXAMENPROGRAMMA 9de kyu (Witte gordel – 1 streep)

KIHON

1. > Oi tsuki jo (zkd)
2. > Oi tsuki ch (zkd)
3. > Age uke jo (zkd)
4. > Soto uke ch (zkd)
5. > Uchi ude uke ch (zkd)
6. > Shuto uke ch (kkd)
7. > Mae geri jo (zkd)
8. > Mae geri ch (zkd)
9. [] Yoko geri keage jo (kbd)
10. [] Yoko geri kekomi ch (kbd)

KUMITE

Oi tsuki jo – Age uke
Oi tsuki ch – Soto uke
kime waza: Gyaku tsuki ch

KATA

Taikyoku Shodan

WACHTTIJD

2 maand na 1ste training