Trainingsdagen/uren:

Dinsdag: 19:00 – 20:30
Vrijdag:   19:00 – 20:30
Zondag:  10:30 – 11:45

Geen training tijdens de kerstperiode, tijdens juli en augustus en op Pasen.

Hoe trainen wij?

Karate bestaat uit verschillende disciplines, die we afhankelijk van het moment meer of minder laten aan bod komen.

Volgende aspecten komen vrijwel in iedere training aan bod:

  1. Groeten van de Sensei.
  2. Opwarming.
  3. Kihon of basisoefeningen.
  4. Kata of schijngevecht.
  5. Kumite of gevecht met tegenstander.
  6. Afsluitende groet van de Sensei met eventuele info.

Start to karateclubwaregem:

Kriebels om te beginnen met karate? Kom dan gerust langs voor aanvang van een van de trainingen, een karateka met zwarte gordel zal u ontvangen in onze toffe club.

Men kan vrijblijvend aan 3 trainingen deelnemen.(daarvoor is een kimono niet verplicht, losse kledij aangeraden)

Iedereen is welkom vanaf 7 jaar.

Jeugd en volwassenen trainen op dezelfde tijdstippen volgens niveau.

 

Lid worden

Wensen jullie onmiddellijk of na de 3 vrijblijvende trainingen lid te worden van onze club dan dienen jullie het inschrijvingsformulier voor het lidmaatschap in te vullen en aan Diederik Duyck te bezorgen na de training. Dit formulier kan u hier downloaden of na de training bij Diederik Duyck verkrijgen.

De inschrijving voor 1 jaar bedraagt 150€, daarbij zijn lidgeld + verzekering inbegrepen. Betalen kan in contanten bij afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier of via overschrijving op de bankrekening van Karateclub Waregem: BE96 3630 8712 1905. (BELANGRIJK: vergeet niet de naam van het nieuwe lid te vermelden in de mededeling!!!)

 

Links

https://www.jka-vlaanderen.be

De site van de Japan Karate association Vlaanderen, hier kunt u info vinden ivm reglementen, graden en wedstrijden.

http://www.all-sports.be/

All-sports: winkel in Roeselare voor aankoop van kwalitatieve gevechtskledij.

https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-karate/c2-kimonos-en-gordels/_/N-51hy4e

Decathlon: winkelketen ideaal om gevechtskledij aan te schaffen voor kinderen of beginnende karateka.

 

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING VERENIGING

(Versie 5-5-2018)

Karateclubwaregem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Karateclubwaregem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als karateclubwaregem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Karateclubwaregem

Koning Albertstraat 41 8791 Beveren-Leie  diederik.duyck@outlook.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door karateclubwaregem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

* om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van karateclubwaregem; (uitvoering overeenkomst)

* Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

* Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

* Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

* Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

* Rijksregisternummer

* Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

* het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

* het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

* het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 14 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Karateclubwaregem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.                                                                                                   ‘De gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard’

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens karateclubwaregem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website …www.karateclubwaregem.be… ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Karateclubwaregem kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

COOKIE DISCLAIMER

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn.

Welk nut hebben deze cookies?

Deze cookies zijn in ons geval uitsluitend bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen.

Daartoe gebruiken we o.a. een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van die informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken; wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op verschillende sociale netwerken (o.a. Facebook en Twitter). Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter …). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.