EXAMENPROGRAMMA

KIHON (kamae)

1. Oi tsuki jo (zkd)
2. Oi tsuki ch (zkd)
3. Sanbon tsuki (//zkd) (jo … ch + ch)
4. Age uke jo (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
5. Soto uke ch (zkd)… ± yoko empi ch (->kbd) ± uraken jo (//kbd)
6. Uchi ude uke ch (fd) … ± kezami tsuki jo (//zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
7. Kake uke ge (fd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
8. Shuto uke ch (kkd) … ± kezami mae geri ch (kkd) + gyaku nukite ch (//zkd)
9. Yoko geri keage jo (kbd)
10. Yoko geri kekomi ch (kbd)
11. Ushiro geri ch

KIHON (jiyu ni kamaete)

1. > Mae geri jo + > Mawashi geri jo + > Yoko geri kekomi ch
2. > Mae geri jo ± kezami tsuki jo + gyaku tsuki ch
3. > Mawashi geri jo ± uraken jo + gyaku tsuki ch
4. Test kontrole (hikite) : gyaku tsuki ch

KUMITE (kihon ippon kumite)

Oi tsuki jo – Age uke
Oi tsuki ch – Shuto uke (buitenzijde)
Mae geri ch – Kake uke
Yoko geri kekomi ch – Gedan barai (buitenzijde)
Mawashi geri jo – Uchi ude uke
Ushiro geri ch – Soto uke
Kime waza : vrij

KATA

Tekki Shodan

WACHTTIJD

4 maand