EXAMENPROGRAMMA 8ste kyu (witte gordel – 2 strepen)

KIHON

1. > Oi tsuki jo (zkd)
2. > Oi tsuki ch (zkd)
3. < Age uke jo (zkd)
4. < Soto uke ch (zkd)
5. < Uchi ude uke ch (zkd)
6. < Shuto uke ch (kkd)
7. > Mae geri jo (zkd)
8. > Mae geri ch (zkd)
9. [] Yoko geri keage jo (kbd)
10. [] Yoko geri kekomi ch (kbd)

KUMITE (gohon kumite)

Oi tsuki jo – Age uke
Oi tsuki ch – Soto uke
kime waza: Gyaku tsuki ch

KATA

Heian Shodan

KENNIS

Termen: Japanse termen beginnelingen begrijpen*.

* Begrijpen versus kennen
Begrijpen: uitvoeren van de techniek indien die genoemd wordt.
Kennen: de techniek kunnen noemen indien die uitgevoerd wordt.

WACHTTIJD

2 maand