EXAMENPROGRAMMA VOOR WITTE GORDEL 3 STREPEN (7DE KYU)

KIHON

1. Oi tsuki jo (zkd)
2. Oi tsuki ch (zkd)
3. Age uke jo (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
4. Soto uke ch (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
5. Uchi ude uke ch (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
6. Shuto uke ch (kkd) + gyaku nukite ch (//zkd)
7. Mae geri jo (zkd)
8. Mae geri ch (zkd)
9. Yoko geri keage jo (kbd) + uraken jo (//kbd)
10. Yoko geri kekomi ch (kbd) + uraken jo (//kbd)

KUMITE (gohon kumite)

Oi tsuki jo – Age uke
Oi tsuki ch – Soto uke
Mae geri ch – Gedan barai
kime waza: Gyaku tsuki ch

KATA

Heian Nidan

WACHTTIJD

2 maand